Статтею 5 закону україни про громадянство україни

Витяг з Закону України «Про громадянство України»

Прийнятий Верховною Радою України 18 січня 2001 року
№ 2235-ІІІ з останніми змінами

Стаття 1
громадянство України — правовий зв&#39язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов&#39язках;
громадянин України — особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;
іноземець — особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;
особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;
законні представники — батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов&#39язки опікунів і піклувальників; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
дитина — особа віком до 18 років;
свідоцтво про належність до громадянства України — документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до ромадянства України із зазначенням підстав його набуття;
тимчасове посвідчення громадянина України — документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

1) паспорт громадянина України;
2) свідоцтво про належність до громадянства України;
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) тимчасове посвідчення громадянина України;
5) проїзний документ дитини;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка;
9) посвідчення члена екіпажу;
10) посвідчення особи на повернення в Україну.

Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий — особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий — іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

just-mykolaiv.gov.ua

Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.

Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві.

Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов’язання припинити іноземне громадянство , за відсутності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України.

Іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави , до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Частина 5 статті 9 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Закон Російської Федерації «Про громадянство Російської Федерації» від 19 квітня 2002 року N 62-ФЗ (http://archive.mid.ru//dks.nsf/mnsdoc/04.03.02.02).

«Стаття 6. Подвійне громадянство:

 1. Громадянин Російської Федерації, що мають також інше громадянство, розглядається Російською Федерацією тільки як громадянин Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.
 2. Придбання громадянином Російської Федерації іншого громадянства не тягне за собою припинення громадянства Російської Федерації».
 3. Отже, оскільки у випадку набуття громадянства України особа автоматично не втратите громадянство РФ, то виключення передбачене ч. 5 ст. 9 на таку особу не розповсюджується і особа зобов’язана буде подати зобов’язання про припинення громадянства іноземної держави.

  Пункт 53 «Порядоку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215, з наступними змінами та доповненнями (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/215/2001/page) передбачає, що для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону ), подає документи, передбачені підпунктами “а” – “в” пункту 52 цього Порядку:

  а) заяву про поновлення у громадянстві України (у двох примірниках);

  б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

  в) довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;

  а) копію документа, який підтверджує постійне проживання особи на території України;

  б) один із таких документів:

  • зобов’язання припинити іноземне громадянство. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
  • декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
  • заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

  Бланк заяви про поновлення у громадянстві України (форма 13) та зобов’язання припинити іноземне громадянство (форма 14) наявні в Наказі Міністерстві закордонних справ України № 185 від 15.09.2006 року з наступними змінами та доповненнями « Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України» :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1177-06/page2.

  Подати вказані документи фізична особа маєте особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

  Пункт 92 «Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/215/2001/page) передбачає, що органи міграційної служби приймають рішення про оформлення набуття громадянства України у випадку поновлення у громадянстві.

  Стаття 5 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що документом, що підтверджують громадянство України, є тимчасове посвідчення громадянина України, що буде отримане Вами після подачі документів для поновлення громадянства України .

  Пункт 119 вказаного Порядку визначає, що особам, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, видаються тимчасові посвідчення громадянина України . Після подання цими особами в установленому Законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства їм замість тимчасових посвідчень громадянина України залежно від місця проживання видаються паспорти громадянина України або паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

  Для того щоб поновити громадянство України Ви повинні особисто подати Заяву про поновлення у громадянстві та зобов’язання про припинення громадянства (форма 13 та форма 14), а також вищезазначений перелік документів в територіальний підрозділ Державної міграційної служби. На вимогу державного службовця Ви зобов’язані пред’явити оригінали вказаних документів. Внаслідок перевірок, що будуть проведені Державною міграційною службою, а також відсутності підстав для відмови у поновленні громадянства, Вам буде видане тимчасове посвідчення громадянина України.

  Закон України «Про громадянство України» надає термін в два роки в межах якого Ви зобов’язані подати в орган, що видав Вам тимчасове посвідчення громадянина України, довідку або інший документ, що підтверджує припинення іноземного громадянства. Після того, як Вами буде поданий документ про припинення громадянства РФ до ДМС Вам, замість тимчасового посвідчення громадянина України, буде виданий паспорт громадянина України.

  alfa-omega.kh.ua

  Які правові наслідки виявлення випадків подвійного громадянства?

  Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

 4. одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
 5. набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
 6. автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
 7. автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Положення пункту 1 частини першої статті 19 Закону України «Про громадянство України» не застосовуються, якщо внаслідок виходу з громадянства України громадянин України стане особою без громадянства. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України. Громадянин України, щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України. Щодо громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

dmsu.gov.ua

Законодавство України

( Частина перша статті 19 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 )
від 16.06.2005 )
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не
застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане
особою без громадянства. ( Частина друга статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
Датою припинення громадянства України у випадках,
передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу
Президента України. ( Статтю 19 доповнено частиною третьою згідно
із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 ) ( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Стаття 20. Правосуб’єктність громадянина України, який подав
заяву про вихід з громадянства України або щодо
якого оформляється втрата громадянства
Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства
України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до
видання указу Президента України про припинення громадянства
України користується всіма правами і несе всі обов’язки
громадянина України. ( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття
громадянства України
Рішення про оформлення набуття громадянства України
скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до
статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання
свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів,
приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа
не може набути громадянство України.
Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА
Стаття 22. Повноваження Президента України
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і цього Закону про прийняття до
громадянства України і про припинення громадянства України;
2) визначає порядок провадження за заявами і поданнями з
питань громадянства та виконання прийнятих рішень;
3) затверджує Положення про Комісію при Президентові України
з питань громадянства ( 215/2001 ).
Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України
з питань громадянства
Комісія при Президентові України з питань громадянства:
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України,
вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства
України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення
цих заяв та подань;
2) повертає документи про прийняття до громадянства України
чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному
органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству
закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог
чинного законодавства України.
3) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України
з питань громадянства.
Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері громадянства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо:
1) встановлення належності до громадянства України відповідно
до статті 3 цього Закону;
2) прийняття заяв разом із необхідними документами щодо
прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства
України дітей у випадках, передбачених частинами десятою —
дванадцятою статті 18 цього Закону, перевірки правильності
оформлення документів, наявності умов для прийняття до
громадянства України і відсутності підстав, з яких особа не
приймається до громадянства України, наявності підстав для виходу
з громадянства України і відсутності підстав, з яких не
допускається вихід з громадянства України, надсилання заяв разом
зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з
питань громадянства;
3) підготовки подань про втрату особами громадянства України
і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд
Комісії при Президентові України з питань громадянства;
4) прийняття рішень про оформлення набуття громадянства
України особами з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-10 статті
6 цього Закону;
5) скасування в межах повноважень прийнятих рішень про
оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених
статтею 21 цього Закону;
6) виконання рішень Президента України з питань громадянства;
7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів
громадянина України, тимчасових посвідчень громадянина України,
довідок про реєстрацію особи громадянином України; < Пункт 7 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 >
8) вилучення в осіб, громадянство яких припинено або стосовно
яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства
України, паспортів громадянина України, тимчасових посвідчень
громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за
кордон та видання довідок про припинення громадянства У
країни; < Пункт 8 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 >
9) ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та
осіб, які припинили громадянство України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує
Комісію при Президентові України з питань громадянства про
виконання рішень Президента України з питань громадянства.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені
частиною першою цієї статті, стосовно осіб, які проживають на
території України. < Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005; в редакції Закону N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 >
Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ
України, дипломатичних представництв та
консульських установ України
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні
представництва та консульські установи України здійснюють такі
повноваження:
1) встановлюють належність до громадянства України відповідно
до статті 3 цього Закону;
2) приймають заяви разом з необхідними документами щодо
прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги
перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України, перевіряють правильність
їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства
України і відсутність підстав, за наявності яких особа не
приймається до громадянства України, і разом з висновком
надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань
громадянства;
3) приймають заяви разом з необхідними документами щодо
виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх
оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України,
відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з
громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд
Комісії при Президентові України з питань громадянства;
4) готують подання про втрату особами громадянства України і
разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд Комісії
при Президентові України з питань громадянства;
5) приймають рішення про оформлення набуття громадянства
України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10
статті 6 цього Закону;
6) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття
громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього
Закону;
7) виконують рішення Президента України з питань
громадянства;
8) видають особам, які набули громадянство України, паспорти
громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення
громадянина України, довідки про реєстрацію осіб громадянами
України; < Пункт 8 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 >
9) вилучають в осіб, громадянство України яких припинено або
стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття
громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за
кордон, тимчасові посвідчення громадянина України та видають
довідки про припинення громадянства України; < Пункт 8 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 >
10) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та
припинили громадянство України;
11) перевіряють за заявами осіб, які перебувають за кордоном,
належність до громадянства України.
Міністерство закордонних справ України, дипломатичні
представництва та консульські установи України здійснюють
повноваження, передбачені пунктами 1-10 частини першої цієї
статті, стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства
України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також
приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за
підставою, передбаченою пунктом 1 статті 6 цього Закону, стосовно
осіб, які народилися за межами України. ( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА, ДІЙ ЧИ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПОСАДОВИХ І
СЛУЖБОВИХ ОСІБ
Стаття 26. Оскарження рішень з питань громадянства
Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені у
встановленому законом порядку до суду. < Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 >
Стаття 27. Оскарження дій та бездіяльності посадових
і службових осіб, які порушують порядок розгляду
справ про громадянство
Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які
порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і
виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у
судовому та адміністративному порядку.
Стаття 28. Порядок оскарження рішень з питань громадянства,
дій та бездіяльності посадових і службових осіб
особами, які постійно проживають за кордоном
Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують
неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних
представництв чи консульських установ України у встановленому
законом порядку до суду.
Стаття 29. Відповідальність посадових і службових осіб за
порушення законодавства про громадянство
Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть
відповідальність у порядку, передбаченому законами України.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
Закон України «Про громадянство України» ( 1636-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст. 701;
1993 р., N 14, ст. 121; 1994 р., N 33, ст. 299, N 43, ст. 390;
1997 р., N 23, ст. 169; 2000 р., N 25, ст. 198);
Постанова Верховної Ради України «Про порядок введення в дію
Закону України «Про громадянство України» ( 1637-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст. 702);
Постанова Верховної Ради України «Про порядок застосування
статті 5 Закону України «Про громадянство України» щодо
військовослужбовців» ( 283/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 51, ст. 450).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим
Законом.
4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2235-III

zakon.help

Чубаров прокоментував ідею щодо позбавлення громадянства за участь у «виборах» в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував президентську ініціативу щодо позбавлення українського громадянства за участь у «виборах» в окупованому Росією Криму.

Як написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook, деякі нові положення, запропоновані у законопроекті, зокрема, щодо питань, які можуть слугувати підставами для втрати громадянства України, викличуть обґрунтоване обурення у жителів тимчасово окупованого Криму.

«Йдеться про те, що підставами для втрати громадянства України можуть стати дії, вчинені людиною внаслідок примусу з боку окупантів. Наприклад, обов’язковий призов російськими окупантами молодої людини, що проживає в Криму, на строкову службу. Або участь під страхом звільнення з роботи в незаконних виборах, що проводяться російською окупаційною владою», – уточнив Чубаров.

При цьому він закликав не впадати у відчай і не «розганяти зраду».

«Упевнений, що при розгляді даного законопроекту в Комітетах і на сесії Верховної Ради України всі запропоновані норми будуть приведені у відповідність з принциповими підходами держави, визначеними в чинному Законі України «Про забезпечення прав и свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»», – пише голова Меджлісу.

Він зазначив, що у пункті 3 статті 5 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» закріплено, що «відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини й громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм и принципів міжнародного права», а у пункті 4 цієї ж статті встановлюється, що «примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України «.

«Додам, що в роботі Комітету ВР України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді даного законопроекту, практикується широка участь правозахисників і представників громадських організацій. Отже, я і мої колеги чекаємо вас для спільної роботи…», – резюмував Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у «виборах» в окупованому Росією Криму.

www.unian.ua

Смотрите еще:

 • Страховка для автомобиля без техосмотра Осаго и техосмотр ВАЖНО! При оформлении полиса обязательного страховая автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, Вы получаете бонус в сиде скидки на оформление страховки в следующем […]
 • Как узнать на кого оформлены номера машины Как узнать, на кого оформлена машина? Как узнать владельца по номеру машины? Регистрация машины в ГИБДД При покупке авто с рук важно выяснить, как узнать, на кого оформлена машина. Ответ на этот вопрос […]
 • Образец заявления на отгулы на свадьбу Образец заявления на отгул в связи со свадьбой Наши сотрудники сумели разыскать полезные шаблоны, чтобы найти время для более полезных мероприятий. Сложные заявления несут критичные области для данных. Чтобы […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.