Закон 417

Застереження до Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

З 1 липня 2015 року набув чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (№ 417-VІІІ). Цей закон несе загрози для власників помешкань у багатоквартирних будинках.

• На плечі мешканців держава фактично переклала відповідальність за утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків;

• Норми закону вимагають від співвласників багатоквартирного будинку до 1 липня 2016 року прийняти рішення щодо форми управління будинком.

У разі, якщо цього не відбудеться, то місцеві чиновники в примусовому порядку призначать приватного управителя на свій розсуд, що може призвести до зловживань з майном громадян, навіть до втрати житла!

І. ФОРМИ УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ

Закон № 417 передбачає 3 форми управління багатоквартирним будинком (ст. 9 Закону № 417):

• управління ОСББ (АСББ).

1. УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ СПІВВЛАСНИКАМИ

передбачає такий механізм прийняття управлінських рішень.

За загальним правилом, встановленим статтею 9 Закону № 417, управління багатоквартирним будинком здійснюється виключно його співвласниками, і лише у випадку прийняття ними відповідного рішення – управителем чи об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Усі рішення щодо управління багатоквартирним будинком приймаються на зборах співвласників та оформлюються протоколом.

До компетенції зборів співвласників входить прийняття рішень із усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі:

1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, установлення, зміна та скасування обмежень користування ним;

2) визначення управителя та його відкликання, затвердження й зміна умов договору з управителем;

3) обрання вповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, унесення змін і розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;

4) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;

5) проведення поточного та капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

6) визначення дати й місця проведення наступних зборів співвласників;

7) визначення переліку й розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.

Порядок скликання зборів співвласників визначено статтею 10 Закону № 417.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків.

У такому разі, при відсутності необхідної кількості голосів підтримки співвласників будинку (відповідно 75 та 50 відсотків загальної площі квартир та приміщень необхідних для схвалення рішення зборів) та відсутності голосів «за» в ході письмового опитування (ч. 8 ст. 10 Закону № 417) призведе до неможливості приймати ті чи інші рішення необхідні для належного обслуговування та утримання будинку його співвласниками, оскільки рішення будуть вважатися неприйнятими.

2. ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ

Співвласники можуть доручити управління багатоквартирним будинком управителю.

Управитель, це фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який згідно із договором зі співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку й прибудинкової території та належні умови проживання й задоволення господарсько-побутових потреб.

Управління будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого КМУ.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.

Договір з управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

До 1 липня 2016 року мешканці багатоквартирних будинків зобов’язані створити об’єднання власників багатоквартирних будинків або визначити особу, яка буде здійснювати управління будинком, або прийняти рішення про самозабезпечення співвласників. Якщо рішення про форму управління будинком не прийнято, управителя призначить виконавчий орган місцевої ради.

3. УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна й управління, утримання та використання спільного майна (Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III, далі – Закон-2866) .

Основна діяльність об’єднання полягає в здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних й інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних із діяльністю об’єднання.

ОСББ може бути створено лише власниками квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Установчі збори об’єднання в новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир і нежитлових приміщень у такому будинку. Для створення об’єднання скликаються установчі збори (ст. 6 Закону № 2866-III).

Наразі кожен співвласник квартири чи нежитлового приміщення в будинку вважається членом ОСББ.

Загальні збори співвласників будинку, своєю чергою, є вищим органом управління ОСББ, їх рішення є обов’язковим для всіх співвласників.

Базові права й обов’язки співвласника визначені ст.ст. 15 та 16 Закону № 2866-III, ст.ст. 5, 7 Закону № 417-VIII відповідно. Окрім того, перелік таких прав й обов’язків може бути доповнено Статутом ОСББ. У зв’язку прийняттям Закону №417, внесено зміни до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Діяльність ОСББ регулюється профільними Законами № 2866-14 та № 417-VIII, Цивільним, Житловим і Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами та статутом об’єднання, асоціації.

Головним органом, що контролює діяльність ОСББ, є загальні збори, окремі органи, створені відповідно до статуту, а також особисто співвласники.

Відповідно до ст. 6 Закону-2866, для створення ОСББ скликаються установчі збори.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Однак, у разі відсутності необхідної кількості голосів підтримки має відбуватися процедура письмового опитування, визначена ч. 8 ст. 10 Закону-417.

При відсутності необхідної кількості голосів підтримки при письмовому опитуванні за створення ОСББ рішення установчих зборів про його створення вважатиметься не прийнятим і як наслідок ОСББ не буде створено.

ІІ. ПИТАННЯ ВЛАСНОСТІ

1. Власники квартир чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку є співвласниками цього будинку. Власниками квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава (ч. 1 ст. 4 Закону №417).

2. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників (ч. 1 ст. 5 Закону №417). Поняття спільної власності розкриває ст. 368 Цивільного кодексу України, згідно з якою такою власністю є спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

Отже, співвласники, будучи власниками спільного майна багатоквартирного будинку, не мають конкретно визначеної частки в праві власності на таке майно.

Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

ІІІ. ПИТАННЯ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

1. Замовник будівництва чи попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок ОСББ, або уповноваженій співвласниками особі, або управителю. Перелік технічної документації постійного зберігання зазначено у пункті 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05).

Частина 5 ст. 5 Закону №417 містить імперативну норму щодо обов’язку замовника будівництва чи попереднього власника будинку передати один примірник технічної документації на будинок і не передбачає можливості його невиконання з причин, наприклад, незбереження (втрати) технічної документації тощо.

Передачу потрібно здійснювати в спосіб, який підтверджуватиме отримання однією особою від іншої відповідної документації. Наприклад, шляхом підписання акта приймання передачі.

Важливо! «Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок».

(Відповідно до частин вісімнадцятої та дев’ятнадцятої статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

2. З прийняттям Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» держава перекладає витрати на капітальний ремонт на плечі жителів, нічого при цьому не інвестуючи в оновлення житлового фонду. Власник несе зобов’язання не тільки щодо утримання будинку, а й щодо експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів та технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку.

1. Законом-417, внесено зміни до ст. 42 Земельного кодексу України, зокрема, ч. 2 викладено у новій редакції, відповідно до якої земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України зобов’язано привести свої нормативні акти у відповідність із Законом-417, в тому числі встановити порядок передачі земельних ділянок багатоквартирних будинків. Однак, на даний момент (після спливу шестимісячного терміну) зазначений порядок не ухвалено, що створює загрозливі ризики незаконного відчуження частини земельних ділянок прибудинкових територій без участі власників будинку, тощо.

2. Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону (ч. 5 ст. 5 Закону-417).

Пунктом 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за N 927/11207, визначено перелік технічної документації постійного зберігання, до якого включаються: технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок; проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію; паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень; паспорти ліфтового господарства; акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.

З огляду на те, що наведений у Правилах перелік технічної документації є документацією постійного зберігання, тому саме цей перелік повинен передаватися на виконання частини п’ятої статті 5 Закону-417.

При цьому Законом № 417 не визначено способу такої передачі. У свою чергу, вважаємо, що передачу слід здійснювати у спосіб, який підтверджуватиме отримання однією особою від іншої відповідної документації, наприклад шляхом підписання акта приймання-передачі.

Крім того, частина 5 статті 5 Закону-417 містить імперативну норму щодо обов’язку замовника будівництва або попереднього власника будинку передати один примірник технічної документації на будинок та не передбачає можливості його невиконання з причин, наприклад, незбереження (втрати) технічної документації тощо.

Однак, Законом-417 не передбачено порядку дій співвласників та/або попереднього власника майна щодо відновлення втраченої технічної документації.

Доцільно було б при доопрацюванні (удосконаленні) Закону-417 передбачити обов’язок попереднього власника (замовника будівництва, тощо) за власний рахунок відновлювати відповідну технічну документацію та подальшу її передачу співвласникам багатоквартирного будинку.

lb.ua

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 417-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Комментарии Российской Газеты

Принят Государственной Думой 9 декабря 2016 года

Одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме

642 204 008,0 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 489 689 518,7 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 106 598 853,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 42 974 238,7 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме

18 081 397,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 683 405 426,0 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 543 000 456,9 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 94 489 333,4 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 41 201 418,0 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме

53 310 938,2 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме

12 109 520,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 674 012 157,6 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 704 709 003,1 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2018 год в сумме 517 860 272,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

544 716 557,3 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год в сумме 110 445 101,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 114 662 273,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета на 2018 год в сумме

42 183 713,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 29 169 548,5 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год в сумме 18 163 071,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 17 410 624,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 715 125 101,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

741 122 006,0 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2018 год в сумме 570 665 863,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 592 465 415,0 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год в сумме 98 752 454,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

103 326 418,5 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2018 год в сумме 41 112 944,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 36 413 002,9 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2018 год в сумме 52 805 591,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

47 748 857,7 тыс. рублей и объем профицита в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год в сумме 11 692 646,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме

11 335 854,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2017 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются:

1) в 2017 году — остатки средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года;

2) в 2018 году — остаток средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшийся по состоянию на 1 января 2018 года;

3) в 2019 году — остаток средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшийся по состоянию на 1 января 2019 года.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 594 474 054,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме

625 635 932,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 651 762 294,5 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

Установить, что Фонд в 2017 году осуществляет:

1) выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за исключением расходов на выплату пособия, указанного в пункте 2 настоящей статьи) в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и гражданам в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, назначенного до 30 июня 2016 года включительно, в размерах сверх размеров, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

3) расходы по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, включая расходы на осуществление указанных полномочий, за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Правила предоставления Фонду межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

4) расходы по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, по оплате транспортным организациям расходов по предоставлению проезда к месту лечения и обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках предоставления набора социальных услуг, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, предусмотренным Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на указанные цели;

5) оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в сумме 3,0 тыс. рублей и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, а также оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Финансовое обеспечение и установление порядка, условий оплаты услуг и форм документов, на основании которых производится оплата услуг, осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Фонда

1. Установить, что:

1) сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованному, составляет в 2017 году 94 018,0 рубля, в 2018 году — 97 778,7 рубля и в 2019 году — 101 689,8 рубля;

2) максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, исчисленный в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», не может превышать в 2017 году 72 290,4 рубля, в 2018 году — 75 182,0 рубля и в 2019 году — 78 189,3 рубля.

2. Установленный пунктом 2 части 1 настоящей статьи максимальный размер ежемесячной страховой выплаты применяется при назначении или увеличении ежемесячных страховых выплат после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие на 1 января 2017 года, 1 января 2018 года и 1 января 2019 года соответственно установленный пунктом 2 части 1 настоящей статьи максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, не изменяются.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в 2017 году Фонд вправе:

1) осуществлять в устанавливаемом Фондом порядке направление средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на оказание медицинских услуг работникам Фонда и его территориальных органов;

2) принимать решения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках основного мероприятия «Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» подраздела «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, о направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, объем средств на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году;

3) осуществлять финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», и расходов, связанных с оплатой четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», производимых непосредственно страхователями, путем взаимного расчета со страхователями по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

4) осуществлять финансовое обеспечение покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, в объеме не более одной двадцать четвертой общего объема расходов бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет остатков средств бюджета Фонда на начало 2017 года, за исключением средств, поступивших в форме межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных государственных полномочий из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

5) в случае недостаточности бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшейся в ходе исполнения бюджета Фонда, вносить соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда сверх сумм, установленных приложением 4 к настоящему Федеральному закону, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

6) перераспределять бюджетные ассигнования на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, между видом расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» целевой статьи расходов «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках основного мероприятия «Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и видом расходов «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» целевой статьи расходов «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках основного мероприятия «Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в рамках подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» подраздела «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов с соответствующим изменением показателей сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

2. Установить, что Фонд в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов ежеквартально исходя из фактического остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступивших на единый счет бюджета Фонда доходов и произведенных с единого счета бюджета Фонда расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженных в отчете об исполнении бюджета Фонда, привлекает остатки средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшиеся по состоянию на 1 января соответствующего финансового года, в объеме, достаточном для покрытия дефицита бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Установить, что Фонд в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов вправе формировать, размещать и расходовать резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из объема резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний исключаются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлекаемые для финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. Установить, что Фонд в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов осуществляет в ряде субъектов Российской Федерации реализацию пилотного проекта, предусматривающего особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты территориальными органами Фонда застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

5. Особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты страхового обеспечения, иных выплат и осуществления расходов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, а также уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, определяется Правительством Российской Федерации.

6. Установить, что:

1) остатки средств по состоянию на 1 января 2017 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2016 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению, а также по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющим на это право, на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, используются Фондом в 2017 году на указанные цели, включая завершение расчетов по договорам, заключенным в 2016 году. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2017 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

2) остатки средств по состоянию на 1 января 2017 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2016 году бюджетных ассигнований по целевой статье расходов «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, используются Фондом в 2017 году на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

3) остатки средств по состоянию на 1 января 2017 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2016 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, на оплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, указанным в пункте 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, направляются Фондом в 2017 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда;

4) остатки средств по состоянию на 1 января 2017 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2016 году межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, оказанной этими организациями женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, и по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, а также на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, используются Фондом в 2017 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2017 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Президент Российской Федерации В. Путин

rg.ru

Смотрите еще:

  • Расчет алиментов на ребенка до 3 лет Алиментные выплаты на детей до 3 лет устанавливаются положениями семейного законодательства в качестве одной из гарантий того, что за каждым родителем в равной степени закреплена обязанность по […]
  • Правило укладки плитки в кухне Технология укладки плитки на кухне своими руками Как положить плитку на кухне самостоятельно, не приглашая дорогостоящих мастеров? Существует стандартная, довольно простая технология, придерживаясь которой, […]
  • Вынужденный возврат что это Вынужденный возврат и обмен Что такое вынужденный возврат и обмен В случае, если перелет не может быть осуществлен по независящим от пассажира причинам, может быть произведен вынужденный возврат или обмен. […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.